2019-11-21, ketvirtadienis, 12:48.     Šiandien Lietuvoje saulė teka 08:15, leidžiasi 16:17, dienos ilgumas 8:2.
A1
SFR1 Raseiniai

Pristatyta pa­ro­da „Kryp­tis – Šiau­rė“

2016-12-28, paskelbė Dienos NAUJIENOS
Pristatyta pa­ro­da „Kryp­tis – Šiau­rė“

Joniškio savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus specialistų iniciatyva, gruodžio 27 d. Baltojoje sinagogoje Joniškio visuomenei pristatyta pa­ro­da „Kryp­tis – Šiau­rė“.

 

Pa­ro­do­je eksponuojami 2010-2015 me­tais Šiau­rės Lietuvos ar­chi­tek­tų su­kur­ti rea­li­zuo­ti, ne­rea­li­zuo­ti pro­jek­tai ir Lie­tu­vos ar­chi­tek­tų rea­li­zuo­ti dar­bai bei kon­kur­si­niai pro­jek­tai Šiau­rės Lie­tu­vo­je, viso 70 įvairios paskirties pastatų ir viešųjų erdvių projektų.

 

Su paroda susirinkusius supažindino viešnios iš Šiaulių – Lietuvos architektų sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkė, architektė Rūta Stuopelienė, architektės Rasa Pumputienė ir Dalia Šidlauskienė. Š. m. birželio mėnesį pa­ro­dai pa­teik­tus dar­bus ver­ti­no tarp­tau­ti­nė žiu­ri, ku­rią su­da­rė žy­mūs ar­chi­tek­tai iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos.

 

Pen­kių ge­riau­sių dar­bų au­to­riai ap­do­va­no­ti pri­zais – skulp­tū­rė­lė­mis ir ar­chi­tek­tū­ros pri­pa­ži­ni­mo sky­dais, įvertinti darbai pažymėti specialiu žaliu ženkleliu.

 

Pa­ro­da – Lie­tu­vos ar­chi­tek­tų są­jun­gos Šiau­lių sky­riaus or­ga­ni­zuo­ja­mas ren­gi­nys, skir­tas Lie­tu­vos ar­chi­tek­tams ir vi­suo­me­nei, pro­pa­guo­jan­tis ar­chi­tek­tų bend­ruo­me­niš­ku­mą, pro­fe­si­nį at­vi­ru­mą, ko­ky­biš­ką ar­chi­tek­tū­rą kaip ver­ty­bę ir svar­bią Šiau­rės Lie­tu­vos re­gio­no kul­tū­ros da­lį.

 

Joniškyje paroda veiks iki 2017 m. sausio 20 d.

 

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus informacija

Contact form

Šios dienos vardadieniai

B6