2020-10-24, šeštadienis, 14:43.     Šiandien Lietuvoje saulė teka 08:21, leidžiasi 18:09, dienos ilgumas 9:47.
A1
SFR1 Raseiniai

Pristatyta pa­ro­da „Kryp­tis – Šiau­rė“

2016-12-28, paskelbė Dienos NAUJIENOS
Pristatyta pa­ro­da „Kryp­tis – Šiau­rė“

Joniškio savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus specialistų iniciatyva, gruodžio 27 d. Baltojoje sinagogoje Joniškio visuomenei pristatyta pa­ro­da „Kryp­tis – Šiau­rė“.

 

Pa­ro­do­je eksponuojami 2010-2015 me­tais Šiau­rės Lietuvos ar­chi­tek­tų su­kur­ti rea­li­zuo­ti, ne­rea­li­zuo­ti pro­jek­tai ir Lie­tu­vos ar­chi­tek­tų rea­li­zuo­ti dar­bai bei kon­kur­si­niai pro­jek­tai Šiau­rės Lie­tu­vo­je, viso 70 įvairios paskirties pastatų ir viešųjų erdvių projektų.

 

Su paroda susirinkusius supažindino viešnios iš Šiaulių – Lietuvos architektų sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkė, architektė Rūta Stuopelienė, architektės Rasa Pumputienė ir Dalia Šidlauskienė. Š. m. birželio mėnesį pa­ro­dai pa­teik­tus dar­bus ver­ti­no tarp­tau­ti­nė žiu­ri, ku­rią su­da­rė žy­mūs ar­chi­tek­tai iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos.

 

Pen­kių ge­riau­sių dar­bų au­to­riai ap­do­va­no­ti pri­zais – skulp­tū­rė­lė­mis ir ar­chi­tek­tū­ros pri­pa­ži­ni­mo sky­dais, įvertinti darbai pažymėti specialiu žaliu ženkleliu.

 

Pa­ro­da – Lie­tu­vos ar­chi­tek­tų są­jun­gos Šiau­lių sky­riaus or­ga­ni­zuo­ja­mas ren­gi­nys, skir­tas Lie­tu­vos ar­chi­tek­tams ir vi­suo­me­nei, pro­pa­guo­jan­tis ar­chi­tek­tų bend­ruo­me­niš­ku­mą, pro­fe­si­nį at­vi­ru­mą, ko­ky­biš­ką ar­chi­tek­tū­rą kaip ver­ty­bę ir svar­bią Šiau­rės Lie­tu­vos re­gio­no kul­tū­ros da­lį.

 

Joniškyje paroda veiks iki 2017 m. sausio 20 d.

 

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus informacija

Contact form

B1
B2
B3

Šios dienos vardadieniai

B4
B5
B6
B7a1
B7a2
B7a3
B7a4
B7a5
manoMiestas.lt

Redakcija:
mob. (8 691) 44 277
e.p. info@manomiestas.lt